Alminnelige Forretningsvilkår

Forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Njord Alternative Investments

Disse alminnelige forretningsvilkår («Forretningsvilkårene») er utarbeidet i henhold til lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) med tilhørende forskrifter. Begrep som er definert i verdipapirhandelloven eller tilhørende forskrifter, har tilsvarende betydning når de er benyttet i Forretningsvilkårene.

Foretakets kunder anses å ha vedtatt Forretningsvilkårene som bindende for seg når kunden, etter å ha mottatt Forretningsvilkårene, inngår avtale med Foretaket.

1. Kort om Foretaket

1.1 Kontaktinformasjon

Njord Alternative Investments AS

Org. nr. 921 787 847

Dronning Mauds gate 1

0250 Oslo

E-post: post@njordalternative.no

For ytterligere informasjon om kommunikasjon direkte med Foretaket, se punkt 26.

1.2 Hvilke tjenester Foretaket har tillatelse til å yte

Foretaket har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester:

Forvalte alternative investeringsfond, jf. aifl. § 2-2 første ledd.

Tillatelsen er begrenset til å gjelde forvaltning av eiendomsfond, jf. aifl. §2-4 femte ledd.

1.3 Tilsynsmyndighet

Foretaket står under tilsyn av Finanstilsynet.

Finanstilsynet

Revierstredet 3

Postboks 1187, Sentrum

0107 Oslo

Tlf.: 22 93 98 00

www.finanstilsynet.no

2. Hva Forretningsvilkårene gjelder

Forretningsvilkårene gjelder for Foretakets forvaltningstjenester og tilknyttede tjenester så langt de passer, samt tjenester vedrørende transaksjoner i instrumenter som er beslektet med finansielle instrumenter.

Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til særskilte avtaler som inngås mellom Foretaket og kunden. Ved eventuell motstrid mellom slike avtaler som nevnt i forrige ledd og Forretningsvilkårene, skal avtalene ha forrang.

I tillegg til ovennevnte vil tjenestene som nevnt i punkt 1.2 kunne være regulert av verdipapirhandelloven, verdipapirregisterloven, børsloven, aksjelovene, kjøpsloven, avtaleloven AIF loven og annen relevant lovgivning.

Handel og oppgjør kan også være regulert av særlige handelsregler/standardvilkår ved de enkelte markedsplasser og oppgjørssentraler der handel og oppgjør/clearing gjennomføres. Ved motstrid mellom Forretningsvilkårene og/eller avtaler som nevnt i foregående avsnitt og slike handelsregler/standardvilkår, skal

handelsregler/standardvilkår for den enkelte markedsplass eller oppgjørssentral gjelde.

Foretaket er i tillegg forpliktet til å følge regler for god forretningsskikk fastsatt for de enkelte markeder.

3. Kundeklassifisering

Foretaket har plikt til å klassifisere sine kunder i kundekategorier, henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Det er gitt bestemmelser i verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter om hvordan klassifiseringen skal skje. Foretaket vil informere alle kunder om i hvilken kategori de er

klassifisert.

Klassifiseringen har betydning for omfanget av kundebeskyttelsen. Det stilles større krav til blant annet informasjon og rapportering til kunder klassifisert som ikke- profesjonelle enn til kunder klassifisert som profesjonelle. Videre har Foretaket en plikt i henhold til verdipapirhandelloven til å innhente opplysninger om kunden for å vurdere om tjenesten eller det aktuelle finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden, benevnt i forskrifter som egnethetstest og hensiktsmessighetstest. Klassifiseringen har betydning for omfanget av disse testene samt for vurderingen av hva som vil utgjøre «beste resultat» ved gjennomføring av handler for kunden, jf. punkt 6.3.

Forretningsvilkårene gjelder for kunder klassifisert som profesjonelle kunder og ikke-profesjonelle kunder. Kunder klassifisert som profesjonelle anses likevel for å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder, investeringsalternativ, handler og den rådgivning Foretaket yter. Profesjonelle kunder kan ikke påberope seg særskilte regler og vilkår som er fastsatt for å beskytte den ikke-profesjonelle kunde.

Kunden kan anmode Foretaket om å endre kundeklassifiseringen. Informasjon om vilkårene for slik omklassifisering og om konsekvensene av dette kan fås ved henvendelse til Foretaket.

4. Kundens ansvar for opplysninger gitt foretaket, fullmakter mv.

Foretaket har en plikt til å foreta en egnethets- og hensiktsmessighetstest. For å oppfylle disse kravene, har Foretaket plikt til å innhente opplysninger fra kunder. Kunden forplikter seg til å gi Foretaket fyllestgjørende og korrekte opplysninger om egen finansiell stilling, investeringserfaring og investeringsmål som er relevant for

de ønskede tjenester og finansielle instrumenter/produkter. Kunden forplikter seg også til å informere Foretaket dersom det skjer vesentlige endringer i forhold til opplysninger som er gitt tidligere.

Kunden er innforstått med at Foretaket er berettiget til å legge opplysningene gitt av kunden til grunn for sin vurdering av om tjenesten eller det finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden og vil i utgangspunktet ikke foreta egne undersøkelser.

Videre er kunden innforstått med at dersom Foretaket ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil Foretaket ikke kunne avgjøre om tjenesten eller det finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden. Ved investeringsrådgivning vil kunden da bli informert om at den aktuelle tjenesten ikke kan ytes.

Ved mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter vil kunden bli informert om at opplysningene gitt Foretaket er utilstrekkelige, og at tjenesten eller produktet da er å betrakte som uhensiktsmessig. Dersom kunden på tross av slik advarsel fortsatt ønsker tjenesten eller produktet, vil den likevel kunne bli ytet.

Kunden skal gi Foretaket en oversikt over den eller de personer som kan inngi ordre, utføre handel, inngå annen avtale knyttet til finansielle instrumenter/produkter, eller som har fullmakt til å akseptere handler på vegne av kunden. Handel eller aksept fra disse er bindende for kunden med mindre Foretaket ikke var i god tro med hensyn til den enkelte persons fullmakter. Kunden er ansvarlig for til enhver tid å holde Foretaket oppdatert med hensyn til hvem som kan inngi ordre eller akseptere handler for kunden. Foretaket vil ikke akseptere fullmakter som angir rammer for den enkelte kundes handel, med mindre dette på forhånd er skriftlig avtalt.

Kunden innestår for at egen handel skjer i samsvar med og innenfor de tillatelser og fullmakter som måtte gjelde for kundens handel med finansielle instrumenter. Kunden skal etter krav fra Foretaket dokumentere slike tillatelser og fullmakter. Dersom kunden er et utenlandsk foretak, forbeholder Foretaket seg retten til på kundens regning å kreve fremlagt en begrunnet juridisk uttalelse om kundens tillatelser og fullmakter til å inngå den aktuelle handel.

Kunden forplikter seg til å sikre at de midler og finansielle instrumenter som det enkelte oppdrag omfatter, er fri for heftelser av enhver art, så som pant, sikkerhetsrett (tilbakeholdsrett), arrest mv. Det samme gjelder for de tilfeller der kunden handler som fullmektig for tredjemann.

5. Telefonsamtaler og annen elektronisk kommunikasjon

Foretaket foretar lovpålagt lydopptak av samtlige telefonsamtaler, og lagring av all elektronisk kommunikasjon i tilknytning til ytelse av investeringstjenester eller kommunikasjon som er ment å føre til at det ytes investeringstjenester. Lydopptak, elektronisk kommunikasjon og annen dokumentasjon for avtaler, ordrer og indikasjoner på ordrer som er inngitt på annen måte vil således bli oppbevart av Foretaket eller leverandør for slike tjenester. Lydopptak, elektronisk kommunikasjon og annen dokumentasjon kan av foretaket bli benyttet både i sin kontroll av virksomheten, samt til opplæring av egne ansatte. Lydopptakene vil ikke bli sendt ut av foretakets lokaler, men etter begrunnet oppfordring kan involverte aktører få lytte til samtalene i foretakets lokaler. Foretaket kan bli pålagt å utlevere lydopptak, elektronisk kommunikasjon og annen dokumentasjon til offentlig myndighet og andre som kan kreve det i medhold av lov.

Foretaket har ikke anledning til å utføre ordre eller motta indikasjoner på ordre som ringes inn til telefoner som ikke er tilkoblet opptaksutstyr. Lydopptak og annen dokumentasjon som nevnt over oppbevares i en periode som samsvarer med gjeldende lovgivning, og vil normalt bli slettet etter utløpet av den pålagte oppbevaringstiden som er minst fem år. Lydopptak med den enkelte kunde vil kunne gjenfinnes ved søk blant annet på inngående og utgående telefonnummer, tidspunkt for samtalen, og ansatte hos Foretaket som deltok i samtalen. Evt. tilknyttede agenter eller andre foretak som samarbeider med Foretaket om ytelse av investeringstjenester vil ha tilsvarende plikt til å foreta lydopptak av samtaler og lagring av elektronisk kommunikasjon med kunden.

6. Risiko mv.

Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og

avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter. For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til de ulike finansielle instrumenter samt til den risiko som er knyttet til handel med aktuelle finansielle instrumenter, vises det til egne informasjonsskriv på Foretakets hjemmesider. Dette materialet vil bli oversendt til kunden forut for Foretakets levering av tjenester til kunden dersom dette anses påkrevd ut fra kundens erfaring, eller dersom kunden selv anmoder om dette. Kunden må selv evaluere risikoen forbundet med det aktuelle instrument og marked.

Kunden bør avstå fra å foreta investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter dersom kunden selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering eller handel. Kunden oppfordres til å søke råd hos Foretaket og andre relevante rådgivere og, etter behov, søke utfyllende informasjon i markedet før kunden tar sin beslutning. Profesjonelle kunder anses for å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder og investeringsalternativ, samt mottatt informasjon gitt av Foretaket.

Foretaket vil så langt det er praktisk mulig søke å gi kunden nødvendige opplysninger på en egnet måte, også hensyntatt kundens (investors) profesjonalitet.

Alle handler kunden gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Foretaket, skjer på kundens eget ansvar og etter kundens eget skjønn og avgjørelse. Foretaket påtar seg under enhver omstendighet intet ansvar for rådgivningen dersom kunden helt eller delvis fraviker de råd Foretaket har gitt. Foretaket garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundes handel.

7. Ordre og oppdrag – avtaleslutning

7.1 Inngivelse og aksept av ordre og inngåelse av avtale

Ordre fra kunden kan inngis muntlig, skriftlig eller elektronisk. Ordre eller oppdrag som inngis muntlig (herunder pr. telefon), må bekreftes skriftlig. En ordre er bindende for kunden når ordren har kommet frem til Foretaket, med mindre annet er særskilt avtalt.

Foretaket er forpliktet til å oppbevare skriftlig kommunikasjon fra kunden så som brev, faks, e-post mv. som inneholder ordre eller indikasjoner på ordre. Disse dokumentene vil bli katalogisert og oppbevart i fem år uten innsyn for andre enn de som for å ivareta ordningens funksjon har rettmessig behov for tilgang til slikt

materiale, eller der Foretaket er forpliktet til å gi slike opplysninger, jf. punkt 24.

Foretaket vil ikke være forpliktet til å formidle ordre eller inngå avtale som Foretaket antar vil kunne medføre brudd på offentligrettslige lover eller regler fastsatt for den eller de aktuelle markedsplass(er).

Kunden kan ikke forestå programhandel mot eller via Foretaket med mindre dette er særskilt avtalt.

7.2 Oppdragsperiode for ordre

For ordre knyttet til handel i omsettelige verdipapirer og derivatkontrakter med omsettelige verdipapirer som underliggende instrument, gjelder ordren oppdragsdagen eller til stenging av den markedsplass ordren er lagt inn på, og bortfaller deretter, med mindre annet er avtalt eller fremgår for den aktuelle ordretype eller

ordrespesifikasjon. For andre oppdrag avtales oppdragets varighet særskilt.

Oppdragsdag er den dag kundens ordre til Foretaket om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter gjennom eller til/fra et annet foretak er kommet frem til Foretaket. For de tilfeller Foretaket initierer en handel, anses oppdragsdag å være den dag Foretaket tar kontakt med kunden og får aksept for oppdraget vedrørende kjøp eller salg av de aktuelle finansielle instrumenter.

Ordren kan tilbakekalles i den grad den ikke er utført.

7.3 Retningslinjer for beste resultat

Foretaket vil søke å sikre kunden best mulige betingelser ved utførelse av mottatte ordre innenfor oppdragsperiodens varighet. Foretaket har utarbeidet retningslinjer for beste resultat som blant annet angir i hvilke foretak Foretaket plasserer ordre for utførelse. Handler vil bli gjennomført i overensstemmelse med disse retningslinjene med mindre kunden har gitt spesifikke instruksjoner om hvordan ordren skal gjennomføres. Ordren vil i så tilfelle utføres i tråd med slik instruksjon.

Retningslinjene for ordreformidling må særskilt godkjennes av kunden før Foretaket formidler ordre på vegne av kunden. ok

Foretaket forbeholder seg rett til å aggregere kundens ordre med ordre fra andre kunder, personer eller foretak som er eller ikke er tilknyttet Foretaket som beskrevet i retningslinjene for beste resultat. Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for kundene. Kunden er imidlertid innforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe.

Foretaket vil kunne videreformidle ordre til andre verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som vil utføre ordren og foreta oppgjøret, se også punkt 6.4 nedenfor. Vilkår for utførelsen av slike transaksjoner vil fremgå av forretningsvilkårene for det verdipapirforetak / forvaltningsselskap Foretaket formidler ordren til. Foretaket vil være ansvarlig for selve formidlingen, og Forretningsvilkårene gjelder for denne.

Ordre fra kunde som normalt handler for fremmed regning, dvs. for sin arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person, vil bli avvist dersom kunden ved inngivelse av ordre ikke klart angir hvem ordren foretas for regning av. Dersom kunden samtidig inngir ordre både for egen regning og for regning av sin arbeidsgiver eller annen fysisk eller juridisk person, vil Foretaket prioritere den oppdragsgiveren representerer.

7.4 Særskilte handelsregler

Foretaket er ikke medlem av Oslo Børs eller annen regulert markedsplass, og vil derfor formidle ordre i noterte finansielle instrumenter videre til andre verdipapirforetak med medlemskap på den relevante markedsplass for utførelse.

For handel med slike finansielle instrumenter gjelder de særlige handelsregler for den enkelte markedsplass i forholdet mellom kunden og Foretaket. Dette regelverket omhandler registrering av ordre og handler i handelssystemet, herunder hvilke ordrebetingelser som generelt kan benyttes og de nærmere regler for prioritering og gyldighet mv.

8. Levering og betaling av finansielle instrumenter (oppgjør)

Foretaket forestår normalt ikke oppgjør, men formidler ordre videre til annet verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond eller kredittinstitusjon som forestår oppgjør. I de tilfeller der Foretaket har formidlet kundens ordre på denne måten, vil betingelsene knyttet til betaling og oppgjør fremgå av forretningsvilkårene til det foretaket som utfører ordren.

9. Rapportering om utførte tjenester – bekreftelse på avtaler og utførte oppdrag

Foretaket vil straks gjøre bekreftelse til kunden om de tjenester som det har utført eller de avtaler som er inngått tilgjengelig. I den grad det er relevant, vil slik bekreftelse omfatte opplysninger om omkostninger i forbindelse med den handel som er gjennomført for kunden. Utover dette vil sluttseddel/bekreftelse inneholde informasjon i henhold til den til enhver tid gjeldende rett.

Bekreftelser som skal påtegnes av kunden, skal straks etter mottak påtegnes og deretter sendes i retur til Foretaket slik dette er angitt i bekreftelsen eller på annen måte avtalt med kunden.

Foretaket forbeholder seg rett til å korrigere åpenbare feil i sluttseddel eller annen bekreftelse. Slik korrigering skal gjøres straks feilen blir oppdaget.

Levering av finansielle instrumenter som er registrert i VPS, kan bekreftes ved endringsmelding fra VPS i den grad kunden har avtalt med kontofører å motta slike bekreftelser.

10. Reklamasjon

Dersom kunden har avtalt å motta sluttseddel eller annen bekreftelse per ordinær post og kunden ikke har mottatt sluttseddel eller annen bekreftelse innen tre børsdager etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, må kunden så raskt som mulig og senest innen utgangen av påfølgende børsdag, meddele dette til Foretaket. For kunder med utenlandsk adresse gjelder tilsvarende dersom de ikke innen syv børsdager har mottatt sluttseddel eller annen bekreftelse.

Kunden skal straks etter mottak av sluttseddel eller annen bekreftelse kontrollere denne og skal så snart som mulig etter mottakelse og senest innen utgangen av neste børsdag/bankdag - dersom reklamasjon ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp på mottaksdagen - gi melding til den aktuelle enhet i Foretaket dersom han vil gjøre gjeldende at noe av det som fremkommer av sluttseddelen/bekreftelsen, er i strid med ordren, oppdraget eller den inngåtte handel. Dersom kunden ikke reklamerer som angitt over, vil kunden kunne bli bundet av slik sluttseddel/bekreftelse selv om denne ikke er i samsvar med inngått avtale/vilkår for handelen.

Dersom levering til kunden av finansielle instrumenter registrert i VPS ikke er skjedd på oppgjørsdag og kunden har stillet de nødvendige midler til disposisjon for Foretaket, må kunden straks kontakte Foretaket og eventuelt erklære heving overfor Foretaket dersom kunden vil påberope forsinkelsen som grunnlag for å heve

avtalen. Dette gjelder likevel slik at hevingserklæringen ikke vil få noen virkning dersom kunden mottar oppfyllelse innen to børsdager etter at slik hevingserklæring er mottatt. Kunden har i denne perioden ikke rett til å slutte dekningsavtale for Foretakets regning og risiko.

Med «straks» i foregående ledd forstås samme dag eller - dersom reklamasjon eller innsigelse ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp - senest innen utgangen av neste børsdag. Fristen regnes fra det tidspunkt kunden fikk eller burde fått kunnskap om at levering ikke er skjedd ved hjelp av elektronisk bekreftelsessystem, ved underretning fra forvalter eller på annen måte.

Dersom betaling til kunden ikke er skjedd til den tid som er avtalt og kunden har levert de aktuelle finansielle instrumenter eller stilt disse til disposisjon for Foretaket, må kunden straks han har konstatert eller burde ha konstatert at oppgjør ikke er mottatt, kontakte Foretaket og eventuelt erklære heving overfor Foretaket dersom kunden vil påberope forsinkelsen som grunnlag for å heve avtalen. Kunden kan bare heve avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig.

Ved kjøp eller salg av finansielle instrumenter gjennom Foretaket gjelder de alminnelige regler om avtalers ugyldighet tilsvarende i forholdet mellom kjøperen og selgeren. Dersom kunden vil gjøre gjeldende at en avtale ikke er bindende grunnet ugyldighet, må kunden fremsette innsigelse om dette straks etter at kunden fikk

kunnskap om eller burde fått kunnskap om de forhold som påberopes som grunnlag for ugyldigheten. I alle tilfelle må innsigelsen være fremsatt innen seks måneder etter at avtalen er sluttet.

Muntlig reklamasjon eller innsigelse skal umiddelbart bekreftes skriftlig.

Dellevering til kunden gir ikke rett til å heve avtalen med mindre kunden har tatt uttrykkelig forbehold om full levering.

Dersom kunden ikke har reklamert innenfor den tid som er angitt ovenfor, bortfaller reklamasjonsretten.

11. Angrerett

Det er ikke angrerett etter angrerettloven (lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted) på de tjenester og handler i finansielle instrumenter som omfattes av Forretningsvilkårene.

12. Handel i utlandet, herunder oppbevaring av kunders aktiva

Dersom det formidles ordre i utenlandske finansielle instrumenter, vises det, med hensyn til handel og oppgjør, til de handelsregler og oppgjørs- og leveringsbetingelser som er fastsatt i den stat eller av den markedsplass hvor de finansielle instrumentene er kjøp eller solgt. Når det gjelder utenlandske finansielle instrumenter, gjøres det oppmerksom på at det kan gjelde avvikende handelsregler, oppgjørs- eller leveringsbetingelser. Det vises ellers til den særskilte avtale som skal inngås for denne type handel, jf. punkt 2 nr 8.

Dersom finansielle instrumenter eller kundemidler er oppbevart i en annen jurisdiksjon i forbindelse med ytelse av investeringstjenester eller tilknyttet tjeneste, vil Foretaket informere kunden om dette. Kunden er innforstått med at rettigheter i forbindelse med slike aktiva kan variere.

Kunden er videre innforstått med at oppgjør og sikkerhetsstillelse i utenlandske markeder kan innebære at kundens aktiva som er avgitt til oppgjør eller som sikkerhetsstillelse, ikke holdes atskilt fra det eller de av Foretaket benyttede utenlandske verdipapirforetaks og/eller oppgjørsrepresentanters egne midler. Kunden er

innforstått med at kunden selv bærer risikoen for egne aktiva som er overført til utenlandske banker, verdipapirforetak, oppgjørsagenter, oppgjørssentraler o.l. i form av oppgjør eller sikkerhetsstillelse, og at Foretakets ansvar overfor kunden for slike aktiva er begrenset i samsvar med lover og regler i det aktuelle land eller på det aktuelle marked. Foretaket påtar seg uansett ikke noe ansvar ut over det som vil følge etter norsk rett, se punkt 18, med mindre annet er skriftlig avtalt med kunden.

13. Mislighold

Kunden anses å ha misligholdt sine forpliktelser i henhold til Forretningsvilkårene bl.a. når:

(a) Levering av finansielle instrumenter eller penger ikke skjer innen oppgjørsfristen eller kunden ikke oppfyller annen vesentlig forpliktelse etter Forretningsvilkårene eller særlig tilleggsavtale (jf. punkt 2);

(b) Kunden inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon; eller

(c) Kunden avvikler sin virksomhet eller vesentlige deler av denne.

Foretaket har ved kundens mislighold rett, men ikke plikt til å:

(d) Erklære samtlige uoppgjorte handler som misligholdt og ikke utførte oppdrag som kansellert og avsluttet;

(e) Benytte til motregning samtlige av Foretakets tilgodehavende mot kunden fra andre finansielle instrumenter og/eller tjenester, herunder krav på kurtasje, utlegg for skatter og avgifter, krav på renter mv., og utgifter eller tap som følge av kundens mislighold av en eller flere forpliktelser overfor Foretaket, overfor

ethvert tilgodehavende kunden har mot Foretaket på misligholds tidspunktet, enten kravene er i samme eller ulik valuta. Krav i utenlandsk valuta blir å omregne til NOK etter markedskurs på misligholds tidspunktet;

(f) Gjennomføre for kundens regning og risiko hva Foretaket anser nødvendig til dekning eller reduksjon av tap eller ansvar som følge av avtaler inngått for eller på vegne av kunden, herunder reversering av transaksjoner;

(g) Dersom kunden ikke leverer avtalt ytelse eller beløp, herunder ikke leverer de finansielle instrumenter på avtalt tidspunkt til Foretaket, kan Foretaket umiddelbart foreta dekningskjøp eller innlån av finansielle instrumenter for kundens regning og risiko for å oppfylle sin leveringsplikt overfor kjøper. Tilsvarende

kan Foretaket foreta de handlinger Foretaket anser nødvendig for å redusere det tap eller ansvar som følger av kundens mislighold av avtale inngått med Foretaket, herunder foreta handlinger for å redusere risiko for tap knyttet til endringer i valutakurser, renter samt andre kurser eller priser som kundens handel er knyttet til. Kunden plikter å erstatte Foretakets eventuelle tap med tillegg av forsinkelsesrente og eventuelle gebyrer;

(h) Kreve dekket alle kostnader og tap Foretaket er blitt påført som følge av kundens mislighold, herunder, men ikke begrenset til, kurstap ved dekningshandel og reverseringsforretninger, utgifter påløpt ved lån av finansielle instrumenter, renter, tap som følge av endringer i valutakurser, renter m.m. og andre forsinkelsesgebyrer.

Ved dekningstransaksjoner som følge av kundens mislighold eller forventede mislighold bærer kunden iht. punkt 12 nr. 4 over, risikoen for kurs- eller markedsendringer frem til dekningstransaksjonen er gjennomført, dog slik at en eventuell gevinst ikke tilfaller kunden, med mindre kunden kan godtgjøre at han ville kunnet gjøre opp sin forpliktelse på oppgjørsdagen og at årsaken til at oppgjøret ikke skjedde ikke kan legges kunden til last. Det samme gjelder dersom kunden selv har foretatt dekningstransaksjonen.

For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser om forventet mislighold, herunder heving ved slikt forventet mislighold.

14. Renter ved mislighold

Ved Foretakets eller kundens mislighold svares rente tilsvarende til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i medhold av lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven), med mindre annet er skriftlig avtalt.

15. Godtgjørelse

Foretakets godtgjørelse vil være gjenstand for individuell avtale.

Foretaket kan etter omstendighetene motta tegnings-/porteføljeprovisjon som innebærer at Foretaket mottar et engangs eller periodisk honorar fra andre enn kunden. Kunden vil i så fall motta skriftlig informasjon om vederlaget før tjenesten ytes.

Kunden vil før gjennomføring av en tjeneste motta nærmere informasjon om betalingsbetingelser og de totale kostnader kunden skal betale for det enkelte finansielle instrumentet, investeringstjenesten eller tilknyttet tjeneste, herunder informasjon om provisjoner, gebyrer og alle skatter og avgifter som skal betales via Foretaket. Om kostnadene ikke kan angis presist, skal grunnlaget for beregningen opplyses. I tillegg skal det opplyses om det kan forekomme andre avgifter og/eller kostnader som ikke betales eller blir pålagt gjennom Foretaket.

Foretaket forbeholder seg rett til å gjøre fradrag i kundens tilgodehavende for omkostninger som nevnt i første ledd, samt for eventuelle skatter, omsetningsavgifter o.l.

16. Fullmektiger (mellommenn), forvaltere og oppgjørsagenter

Dersom kunden inngir ordre eller oppdrag som fullmektig, forvalter, oppgjørsagent el. for tredjemann, er kunden og den han opptrer på vegne av eller for, bundet av Forretningsvilkårene. Kunden er solidarisk ansvarlig overfor Foretaket for denne tredjemanns forpliktelser i det omfang forpliktelsene er et resultat av kundens ordre eller oppdrag.

Dersom kunden benytter forvalter, oppgjørsbank eller andre mellommenn, fordres det at dette reguleres i særskilt avtale. Bruk av slike mellommenn fritar ikke sluttkunden for dennes ansvar i henhold til Forretningsvilkårene.

17. Oppbevaring av kunders aktiva – klientkonti

Foretaket vil ikke oppbevare kontanter eller finansielle instrumenter tilhørende kunden.

Kundens finansielle instrumenter vil, dersom disse er registrert i VPS eller liknende verdipapirregister, bli overført til kundens konto i dette register. Dersom det finansielle instrumentet ikke er registrert, vil det bli oppbevart i depot hos bank eller annen depotmottaker. Dersom register, bank eller annen depotmottaker går

konkurs, vil kundens finansielle instrumenter normalt være beskyttet ved separatistrett.

Foretaket påtar seg intet ansvar overfor kunden for de aktiva som er overført til kundekontoer hos tredjepart (herunder samlekontoer), forutsatt at slik tredjepart er valgt i henhold til gjeldende rett og Foretaket ellers har oppfylt alminnelig krav til aktsomhet. Dette vil også gjelde dersom tredjepart blir insolvent eller går konkurs. For ytterligere informasjon om ansvarsbegrensning, se punkt 18.

18. Ansvar og ansvarsfritak

Foretaket er ansvarlig overfor kunden for oppfyllelse av kjøp eller salg det har sluttet på vegne av eller med kunden. Dette gjelder likevel ikke dersom kunden på forhånd har godkjent den annen part som motpart i handelen.

Foretaket er ikke ansvarlig dersom en uegnet eller uhensiktsmessig tjeneste ytes som følge av at kunden har gitt ufullstendig eller uriktig informasjon. Foretaket er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes ufullstendige eller uriktige opplysninger mottatt fra kunden, jf. punkt 4.

Foretaket påtar seg intet ansvar for indirekte skade eller tap som påføres kunden som følge av at kundens avtale(r) med tredjemann helt eller delvis faller bort eller ikke blir riktig oppfylt.

Foretaket eller dets ansatte er for øvrig ikke ansvarlig for kundens tap så lenge Foretaket eller dets ansatte ved rådgivning eller gjennomføring av ordreformidling eller oppdrag har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. For de tilfeller der Foretaket har benyttet kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere eller

andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, vil Foretaket eller dets ansatte kun være ansvarlig for disse medhjelperes handlinger eller unnlatelser dersom Foretaket ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere som nevnt i forrige punktum er benyttet etter ordre eller krav fra kunden, fraskriver Foretaket seg ethvert ansvar for feil eller mislighold fra disse.

Foretaket er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor Foretakets kontroll, herunder strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett mv., brann, vannskade, streik, lovendringer, myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter. Foretaket er ikke ansvarlig for de tilfeller der forsinkelse eller uteblivelse skyldes at penge- eller verdipapiroppgjøret er suspendert eller opphørt som følge av forhold utenfor Foretakets kontroll.

Når handel er utført på et norsk eller utenlandsk regulert marked etter ordre eller krav fra kunden, vil Foretaket ikke være ansvarlig for feil eller mislighold begått av dette regulerte markedet eller eventuell tilknyttet oppgjørssentral. Kunden anses herved innforstått med at det enkelte regulerte marked eller den enkelte

oppgjørssentral kan ha fastsatt egne regler for regulering av sitt ansvar overfor medlemmer av det regulerte marked eller oppgjørssentralen, kunder mv. med større eller mindre grad av ansvarsfraskrivelser.

Ytterligere begrensninger i Foretakets ansvar utover det som er angitt over, kan følge av særskilt avtale med kunden, jf. punkt 2 ovenfor.

19. Tilbakeholdelse av skatter mv.

Ved handel i utenlandske markeder kan Foretaket i henhold til lov, forskrift eller skatteavtale være pålagt å holde tilbake beløp tilsvarende ulike former for skatter eller avgifter. Det samme kan gjelde for handel i Norge på vegne av kunder bosatt i utlandet.

Der slik tilbakeholdelse skal skje, kan Foretaket foreta en foreløpig beregning av det aktuelle beløp og holde dette beløpet tilbake. Når endelig beregning foreligger fra kompetent myndighet, skal eventuelt for mye tilbakeholdt skatt utbetales kunden så snart som mulig. Det vil være kunden som har plikt til å fremskaffe den nødvendige dokumentasjon for dette og sørge for at dokumentasjonen er korrekt.

20. Avslutning av forretningsforholdet

Handler eller transaksjoner som ligger til oppgjør ved avslutning av forretningsforholdet, skal avsluttes og gjennomføres så snart som mulig. Ved avslutning av forretningsforholdet skal Foretaket gjennomføre et sluttoppgjør der Foretaket er berettiget til å motregne i kundens tilgodehavende for Foretakets tilgodehavende

herunder for kurtasje, skatter, avgifter, renter mv.

21. Interessekonflikter

Foretaket vil søke å unngå at det oppstår interessekonflikter.

Foretaket har retningslinjer og regler for å sikre at virksomhetsområdene i Foretaket opererer uavhengig av hverandre slik at kundens interesser ivaretas på en betryggende måte. Særlig vil Foretaket vektlegge at det foreligger tilfredsstillende informasjonssperrer mellom avdelinger for rådgivning og andre avdelinger.

Foretaket har en særlig plikt til å sørge for at kundens interesser går foran Foretakets interesser og foran interessene til personer med direkte eller indirekte kontroll i Foretaket. Likeledes skal enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder.

Dersom Foretaket har en særlig interesse ut over den alminnelige inntjening, f.eks. som følge av egne posisjoner av et visst omfang i de finansielle instrumenter rådgivningen gjelder, vil det bli opplyst om denne interesse.

Dette, samt de særskilte taushetspliktbestemmelser og interne instrukser om begrensning av informasjonsutveksling mellom ulike deler av virksomheten kan medføre at ansatte i Foretaket som har kontakt med kunden kan være forhindret fra å benytte eller ikke kjenner til informasjon som foreligger i Foretaket og som kan være relevant for kundens investeringsbeslutninger. I enkelte tilfeller vil kundens kontaktperson(er) i Foretaket ikke ha anledning til å utøve rådgivning med hensyn til bestemte investeringer. Foretaket kan i slike tilfeller ikke begrunne hvorfor det ikke kan gi råd eller utføre en bestemt ordre.

Foretaket og dets ansatte kan ha egne interesser i relasjon til de handler som foretas av eller på vegne av kunden. Dette kan bl.a. følge av:

(a) ordreformidling og rådgivning for andre kunder;

(b) upubliserte investeringsanbefalinger (analyser) utarbeidet av Foretaket; og

(c) Foretakets og ansattes egne posisjoner.

22. Garantiordning

Foretaket er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond i samsvar med verdipapirhandelloven.

Sikringsfondet skal gi dekning for krav som skyldes dets medlemmers manglende evne til å tilbakebetale penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som oppbevares, administreres og forvaltes av medlemmene i forbindelse med utøvelse av investeringstjenester og/eller visse tilleggstjenester. Dekning ytes med inntil kroner 200.000 per kunde.

Sikkerheten dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger eller kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører Foretaket, når slike forhold har forårsaket Foretakets økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av Foretakets økonomiske situasjon. Sikkerheten dekker heller ikke krav fra finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper verdipapirforetak, verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning, pensjonskasser og pensjonsfond, samt fra eventuelle konsernselskaper til Foretaket.

23. Tiltak mot hvitvasking av penger

Ved etablering av kundeforhold skal kunden gjennom legitimasjonskontroll mv. dokumentere sin identitet samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- eller representasjonsforhold, slik at Foretaket til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til regler som følge av tiltak mot hvitvasking av penger, jf. lov 1. juni 2018 nr.

23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) og forskrift 14. september 2018 nr. 1324 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften), slik disse til enhver tid gjelder.

Kunden er kjent med at Foretaket er eller kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

24. Opplysningsplikt overfor myndigheter, klageorgan og andre

Foretaket vil uavhengig av lovbestemt taushetsplikt gi informasjon om kunden, kundens transaksjoner og annet til de myndighetsorganer som måtte kreve dette i medhold av til enhver tid gjeldende rett.

Kunden anses å ha samtykket i at opplysninger som er undergitt taushetsplikt også kan gis til de markedsplasser, oppgjørssentraler o.l. som måtte kreve dette i medhold av lov, forskrift eller andre regler fastsatt for disse organer. Likeledes anses kunden å ha samtykket i at slike opplysninger kan meddeles Finansklagenemnda der dette er påkrevd for behandlingen av klagesaker.

25. Endringer

Foretaket forbeholder seg rett til å endre Forretningsvilkårene. Vesentlige endringer får virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt kunden. Kunden anses å ha akseptert å motta melding om endringer per e-post dersom kunden har oppgitt e-post adresse til Foretaket. Andre endringer trer i kraft fra det tidspunktet de er publisert på Foretakets internettside. Endringer vil ikke ha virkning for ordre, handler, transaksjoner mv. som er inngitt eller gjennomført før tidspunktet for meddelelsen av endringene.

26. Meddelelser, språk og fullmakter

Kundens skriftlige meddelelser skal sendes per brev, faks eller annen elektronisk kommunikasjonsform. Meddelelser sendt pr faks skal bekreftes ved oversendelse av originalbrev, med mindre annet fremgår av disse vilkår. I den grad kunden vet eller burde vite hvilken enhet i Foretaket som er rette mottaker, må meddelelsen sendes til vedkommende enhet og anses i motsatt tilfelle for ikke mottatt av Foretaket.

Kunden skal ved etablering av forretningsforholdet meddele Foretaket personnummer/organisasjons-nummer, adresse, telefon- og faksnummer, eventuelle elektroniske adresser samt eventuelle fullmektiger. Det samme gjelder for bankkontoer og verdipapirkontoer i VPS eller annet tilsvarende register. Eventuelle endringer

skal straks meddeles Foretaket skriftlig.

27. Tolkning

I tilfelle motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale, skal Forretningsvilkårene ha forrang. Ved henvisning til lovgivning, andre regler eller disse Forretningsvilkår skal dette forstås slik disse lover, regler og Forretningsvilkår til enhver tid gjelder.

Vedrørende forholdet mellom Forretningsvilkårene og øvrige avtaler inngått mellom Foretaket og kunden, se punkt 2.

28. Behandling av personopplysninger

Foretaket er lovpålagt å ta opp og oppbevare visse telefonsamtaler samt kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester. Slike lydopptak og dokumentasjon skal oppbevares i tre år, og være søkbart etter følgende søkekriterier:

(a) Kundens identitet,

(b) Identiteten til Foretakets ansatte som deltok,

(c) Inngående og utgående telefonnummer (dersom tilgjengelig), og

(d) Dato og tidspunkt for kommunikasjonen.

Foretaket ved daglig leder er behandlingsansvarlig etter lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger («personopplysningsloven»).

Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet med behandlingen av personopplysninger er gjennomføring av de avtaler som inngås mellom Foretaket og kunden, administrasjon, fakturering/oppgjør samt markedsføring av investeringsprodukter og -tjenester.

Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter.

Kunden kan be om informasjon om hvilken behandling Foretaket foretar, og hvilke opplysninger som er registrert, jf. personopplysningsloven. Kunden kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger, samt kreve sletting av opplysninger når formålet med behandlingen er gjennomført og opplysningene ikke kan

brukes/arkiveres til annet formål, jf. Personopplysningsloven.

29. Verneting - lovvalg – tvisteløsning

Tvister i forholdet mellom kunden og Foretaket skal løses etter norsk rett med Oslo tingrett som (ikke-eksklusivt) verneting. Kunder med utenlandsk verneting fraskriver seg enhver eventuell rett til å motsette seg at søksmål fremmes for Oslo tingrett. Kunder med verneting i utlandet kan, uavhengig av overnevnte, saksøkes av Foretaket ved slikt verneting dersom Foretaket ønsker dette.

I noen tilfeller kan klager også bringes inn for Finansklagenemnda. Foretaket kan gi nærmere informasjon om klagebehandlingen for de enkelte produkter.

Utenlandske kunder, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover eller regler som gir beskyttelse mot rettslige skritt fra Foretaket i relasjon til sine forpliktelser overfor Foretaket, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er i direkte strid med de aktuelle lover eller regler.