Offentlig Eiendomsinvest I AS

Prospekt NøkkelinformasjonSegment

Kontorbygg og kombinasjonsbygg

Fondet investerer i næringseiendom i Norge innen segmentene kontorbygg og kombinasjonsbygg som har god underliggende kontantstrøm, lange leiekontrakter og høy grad av offentlige leietakere. Fondets målsetning er å oppnå 8-10 % IRR og 5-7 % årlig utbytte over Fondets levetid med en diversifisert portefølje med 3-6 eiendommer omkring større byer, tettsteder og sentrale knutepunkter.

Fondet lukket sin første emisjon den 18. februar 2022 med totalt 372,1 millioner kroner i egenkapital og vil nå gjennomføre en ny emisjon med bestillingsperiode fra 24.05.2022 kl. 16:00 til 24.06.2021 kl. 16:00. Minstetegning er NOK 200.000 og målsatt størrelse på emisjonen er MNOK 400.

For mer informasjon om Fondet og emisjonen, se link til Prospekt og Nøkkelinformasjon til venstre.

Offentlige leietakere

> 60 %

IRR mål

8-10 %

Utbytte mål

5-7 %

WAULT

> 7 år

Forventet levetid

5-7 år